1. Προσφορά προϊόντων αξιόπιστης ποιότητας και υψηλής προστιθέμενης αξίας.
  2. Παροχή υπηρεσιών κατάλληλα προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε πελάτη.
  3. Συνεχής παρακολούθηση της παγκόσμιας αγοράς και προσφορά λύσεων προσαρμοσμένων στις συνθήκες της Ελληνικής Αγοράς.
  4. Συνεργασία σε μακροχρόνια βάση με κάθε πελάτη, ανεξάρτητα από μέγεθος ή πολυπλοκότητα απαιτήσεων και αναγκών.